Contatti

FederTerziario

Via Cesare Beccaria, 16
00196 :: Roma (zona P.le Flaminio – Metro A “Flaminio” )

email : segreteria@federterziario.it
Tel. +39 06.45436424
C.F. 96349910586

Print Friendly, PDF & Email